گالرى سیحون:

گالرى سیحون:
از قدیمیترین گالرى هاى لوس انجلس است. مریم سیحون با میراث فرهنگى با ارزشى  از پدر و مادرى هنرمند و صاحب نام، این گالرى را بنام مادرش بانو معصومه سیحون بر پا کرد که سالیانى است خانه نمایش کارهاى هنرمندان ایرانى و امریکائى میباشد. او مشوق هنرمندان جوانیست که بدنبال معرفى کارهاى خود هستند با مهربانى یک بیک انان را در برگزارى نمایشگاه هاى کارهایشان یارى داده و بسیارى از انان اینگونه جاى پائى در دنیاى هنرى لوس انجلس یافته اند. گالرى سیحون در خیابان ملروز در وست هالیوود میباشد ۹۰۰۷Melrose Ave, West Hollywood, CA 90069
. شما میتوانید کارهاى هنرمندان این گالرى را در وبسایتwww.seyhoungallery.net
 ببینید. در اینجا چند نمونه از کارهاى هنرى هنرمندان مختلف را که در این گالرى نمایش داده اند معرفى میکنیم.
هوشنگ سیحون
012354
علی اصغر معصومی
1 2
4563
حمیرا مرتضوی
254637
محمد علی نژاد
123456
ساسان توکلی
12563
مانا ارابی
12435
سالومه میریان
123456

مطلب پیشنهادی

معماری عهد باستان

معماری عهد باستان فلات ایران، محل اقامتگاه های کوهستان کهن است که تاریخ آن به …

http://www.20script.ir