گالرى سيحون:

گالرى سيحون:
از قديميترين گالرى هاى لوس انجلس است. مريم سيحون با ميراث فرهنگى با ارزشى  از پدر و مادرى هنرمند و صاحب نام، اين گالرى را بنام مادرش بانو معصومه سيحون بر پا كرد كه ساليانى است خانه نمايش كارهاى هنرمندان ايرانى و امريكائى ميباشد. او مشوق هنرمندان جوانيست كه بدنبال معرفى كارهاى خود هستند با مهربانى يك بيك انان را در برگزارى نمايشگاه هاى كارهايشان يارى داده و بسيارى از انان اينگونه جاى پائى در دنياى هنرى لوس انجلس يافته اند. گالرى سيحون در خيابان ملروز در وست هاليوود ميباشد 9007Melrose Ave, West Hollywood, CA 90069
. شما ميتوانيد كارهاى هنرمندان اين گالرى را در وبسايتwww.seyhoungallery.net
 ببينيد. در اينجا چند نمونه از كارهاى هنرى هنرمندان مختلف را كه در اين گالرى نمايش داده اند معرفى ميكنيم.
هوشنگ سیحون
012354
علی اصغر معصومی
1 2
4563
حمیرا مرتضوی
254637
محمد علی نژاد
123456
ساسان توکلی
12563
مانا ارابی
12435
سالومه میریان
123456

Check Also

معماری عهد باستان

معماری عهد باستان فلات ایران، محل اقامتگاه های کوهستان کهن است که تاریخ آن به …