ربکا ملایم گالری

گالرى ربكا ملايم
ربكا ملايم خود هنرمند نقاشيست كه باره كارهايش را در گالريهاى متعدد به نمايش گذاشته.
گالرى ربكا در خيابان فرفكس481 S. Fairfax Ave.
Los Angeles, California
 ميباشد و بخاطر فضاى بزرگ گالرى او مرتبا بهمراه كارهاى خود، اثار ديگر هنرمندان ايرانى و غير ايرانى را به نمايش ميگذارد كه همواره مورد استقبال جمع كثيرى از هنر دوستان ايرانى و غير ايرانى قرار ميگيرد. براى اطلاعات بيشتر به وبسايت گالرى
مراجعه كنيد. به نمونه هائى از كارهاى نمايشگاه هاى مختلف اين گالرى نگاه كنيد.
142356

Check Also

رقص و اواز

غزالی و رقص و آواز   امام محمد غزالی حجه الاسلام و روحانی عالیقدر عصر سلجوقی …