ربکا ملایم گالری

گالرى ربکا ملایم
ربکا ملایم خود هنرمند نقاشیست که باره کارهایش را در گالریهاى متعدد به نمایش گذاشته.
گالرى ربکا در خیابان فرفکس۴۸۱ S. Fairfax Ave.
Los Angeles, California
 میباشد و بخاطر فضاى بزرگ گالرى او مرتبا بهمراه کارهاى خود، اثار دیگر هنرمندان ایرانى و غیر ایرانى را به نمایش میگذارد که همواره مورد استقبال جمع کثیرى از هنر دوستان ایرانى و غیر ایرانى قرار میگیرد. براى اطلاعات بیشتر به وبسایت گالرى
مراجعه کنید. به نمونه هائى از کارهاى نمایشگاه هاى مختلف این گالرى نگاه کنید.
142356

مطلب پیشنهادی

رقص و اواز

غزالی و رقص و آواز   امام محمد غزالی حجه الاسلام و روحانی عالیقدر عصر سلجوقی …

http://www.20script.ir