آشنایی با اداره سوشیال سکیوریتی

social_security_administration_1022809_fullwidth

شاید بیشتر کسانی که با اداره سوشیال آشنایی کمی دارند متصور هستند که این اداره فقط مربوط به دریافت Social Security Number یا به طور اختصار SSN است که عملکردی مشابه شماره ملی در ایران دارد و برای انجام بسیاری از امور از قبیل داشتن درآمد از جمله دریافت حقوق، گرفتن کارت اعتباری، دریافت انواع وام از بانک‌ها، حتی گاهی دریافت خط تلفن و بسیاری از موارد دیگر لازم است. اما مطابق بروشور راهنمای این اداره، شما رو با بخشهایی از خدمات آن آشنا میکنیم.

 

در »يک نگاه«

این نشریه در رابطه با مهمترین ویژگی های برنامه سوسیال سکیوریتی، در آمد اضافی تأمین اجتماعي )SSI( و مدیکر Medicare به منزله یک نگاه گذرا دردسترس میباشد. شما می توانید اطالعات ویژه درباره این برنامه ، و دیگرانتشارات اجتماعی ما از جمله نشریات ما را با مراجعه به اینترنت www.socialsecurity.gov به دست آورید.

شماره سوسیال سکیوریتی شما مزایايی که شما از سوسیال سکیوریتی دریافت می کنید٬ بر مبنای دستمزدهای است که کارفرمای شما )یا خودتان چنانچه شغل آزاد دارید( و با استفاده از شماره سوسیال سکیوریتیتان گزارش داده اید. بنابراین مهم است که همیشه از شماره سوسیال سکیوریتی صحیح استفاده کنید. همچنین باید اطمینان حاصل کنید که نامی که در سر کار از آن استفاده می کنید همان نامی است که روی کارت سوسیال سکیوریتی شما نوشته شده است. اگر اسم خود را عوض کردید، باید نام خود را نیز بر روی کارت سوسیال سکیوریتی تان عوض کنید. سوسیال سکیوریتی برای انجام این کار هزینه ای درخواست نمی کند. به مجرد آنکه فرزندانتان به دنیا می آیند باید برایشان کارت سوسیال سکیوریتی بگیرید. برای آنکه در اوراق مالیات بر درآمد فرزندانتان را وابسته مالیانی خود به حساب بیاورید به شماره سوسیا ل سیکوریتی آنها نیاز دارید.

سرقت هویت برای جلوگیری از سرقت هویت، به دقت از کارت و  شماره سوسیال سکیوریتی خود حفاظت کنید. هنگامی که شغلی را آغاز می کنید کارت خود را نشان کارفرما یتان بدهید تا سوابقتان درست باشد. سپس آن را در یک مکان امن نگاه دارید. کارت خود را با خود حمل نکنید.

اطمینان حاصل نمائید که سوابقتان دقیق است این نکته بسیار حائز اهمیت است که نام و شماره سوسیال سکیوریتی شما که روی کارت سوسیال سکیوریتی شما نوشته شده مطابق با سوابق موجود درپرونده پرداختی کار فرمای شما و فرم 2-W باشد تا بدین طریق ما بتوانیم مبلغ درآمدهای شما را در پرونده تان منظور نمائیم. اگر کارت سوسیال سکیوریتی شما صحیح نیست، برای ایجاد تغییرات الزماً با یکی از ادارات سوسیال سکیوریتی تماس بگیرید. فرم 2-W خود را مرور کنید تا اطمینان یابید سوابق کارفرمای شما صحیح است و اگر چنین نیست اطلاعات دقیق را به کار فرمای خود بدهید.

همچنین شما می توانید گزارش درآمدهای خود را در اظهارنامه تامین اجتماعی خود بررسی کنید. این اظهارنامه به صورت آنلاین در دسترس کارگران 18 سال به بالا قرار دارد. جهت بررسی اظهارنامه خود، به وب سایت بروید www.socialsecurity.gov/mystatement و یک حساب کاربری ایجاد کنید. اگر تمام درآمدهای شما در اظهارنامه درج نشده است، کارفرمای خود و تامین اجتماعی را از هر یک از اطالعات اشتباه مطلع کنید.

پرداخت مالياتهای سوسیال سکیوریتی اگر برای کس دیگری کار می کنید، کارفرمای شما مالیات های سوسیال سکیوریتی و مدیکر Medicare را از چک های حقوق پرداختی شما کم می کند و این مالیات ها را به اداره مالیات بردرآمد )IRS( ارسال می دارد. کارفرمای شما همچنین مبلغي را معادل با مبلغي که از شما کسر کرده را براي اداره مالیات بردرآمد )IRS( می فرستد. همه درآمدهای شما توسط کارفرمایتان به سوسیال سکیوریتی گزارش می شود.

اگر شما شغل آزاد دارید شما خود تمامی مالیاتهای سوسیال سکیوریتی و مدیکر Medicare را هنگامی که اوراق مالیاتی خود را تسلیم می کنید می پردازید و IRS درآمدهای شما را به سوسیال سکیوریتی گزارش می کند .شما مبلغی معادل جمع سهم کارگر و کارفرما را می پردازید اما تخفيف هاي ویژه مالیات بر درآمدی وجود دارد که می توانید از مالیات های خود کسر کنید. مالیات های سوسیال سکیوریتی و مدیکر Medicare که شما می پردازید به حساب ویژه ای برای خودتان منظور نمی شود. از آنها برای پرداخت مزایا به کسانی استفاده می شود که در حال حاضر مزایا می گیرند، درست همانطور که مزایای آینده شما توسط کارگران آینده پرداخت خواهد شد.

بدست آوردن »کردیت« های سوسیال سکیوریتی در همان حال که شما کار می کنید و مالیاتهای سوسیال سکیوریتی را می پردازید، »کردیت« هایی  به دست می آورید که در جهت واجد شرایط بودن شما برای مزایای سوسیال سکیوریتی از آن استفاده می شود )بسته به درآمدهایتان، شما می توانید هر ساله تا چهار کردیت کسب نمایید(. بیشتر مردم برای آنکه واجد شرایط مزایا شوند به ۱۰ سال کار نیاز دارند. )۴۰ کردیت(. افراد جوانتر برای واجد شرایط شدن به مزایای از کار افتادگی یا برای آنکه خانواده شان برای مزایای بازماندگان واجد شرایط شوند به کردیت های کمتری نیاز دارند.

محاسبه مزایای سوسیال سکیوریتی معمولاَ مزایای سوسیال سکیوریتی شما درصدی از متوسط درآمدهای تمام عمر شماست. کارگران کم درآمد نسبت به کسانی که درآمد بیشتری دارند از درصد باالتری از متوسط درآمدهای تمام عمر برخوردار می شوند. یک کارگر با درآمد متوسط می تواند انتظار داشته باشد که مزایای بازنشستگی اوحایگزین حدود ۴۰ درصد درآمد متوسط تمامی عمر او باشد. هرگز مقصود از ایجاد سوسیال سکیوریتی آن نبوده که این نهاد هنگامی که بازنشسته یا از کار افتاده می شوید تنها منبع درآمد شما باشد و اگر فوت کنید این تنها منبع عایدی خانواده شما باشد. قصد از آن عرضه یک درآمد اضافه بوده که به سایر درآمدهای شما ازقبیل حقوق بازنشستگی، پس انداز و سرمایه گذاری اضافه شود.

مزایای سوسیال سکیوریتی مالیات های سوسیال سکیوریتی پرداخت شده بوسیله شما سه نوع مزایا را زیرپوشش خود قرار میدهند: مزایای بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان. اگر واجد شرایط دریافت مزایای بازنشستگی یا از کار افتادگی هستید، سایر اعضای خانواده شما نیز می توانند مزایا دریافت کنند. این افراد عبارتند از: همسر شما در صورتیکه حداقل 62 سال سن داشته باشد یا در صورت مراقبت از یک فرزند زیر 16 سال، 16 ساله و یا بزرگتر که ناتوان است و طبق گزارش شما باید مزایا دریافت کند، سن او می تواند زیر 62 سال باشد؛ و فرزندان شما درصورتیکه آنها مجرد و زیر 18 سال باشند، یا بین 19 – 18 سال سن داشته باشند و به طور تمام وقت در مدرسه ابتدایی یا دبیرستان تحصیل کنند یا 18 سال به باال اما ناتوان باشند. اگر طلاق گرفته اید، همسر سابق شما می تواند واجد شرایط دریافت مزایا باشد.

بازنشستگی اگر شما به مدت کافی کار کرده باشید ما مزایای شما را هنگامی که به سن کامل بازنشستگی برسید پرداخت خواهیم کرد )در سن 62 سالگی مزایایی که کاهش یافته نیزدر دسترس و قابل پرداخت میبا شد(. اگر شما قبل از سال 1938 به دنیا آمده اید. سن کامل بازنشستگی شما 65 سالگی خواهد بود. سن کامل بازنشستگی به تدریج افزایش می یابد تا آنکه برای کسانی که در سال 1960 یا بعد به دنیا آمده اند به 67 سالگی برسد. اگر شما بازنشستگی خود را پس از رسیدن به سن کامل بازنشستگی باز هم به تعویق بیندازید تا رسیدن به سن 70 سالگی برای هر ماه که از مزایا استفاده نمی کنید کردیت ویژه ای دریافت می کنید. اگر بخواهید بازنشستگی خود را به پس از ۶۵ سالگی به تعویق بیندازید، در مدت ۳ ماه قبل/پس از رسیدن به سالروز ۶۵ سالگی خود هنوز هم باید برای مدیکر )Medicare( تقاضا داده باشید.

از کار افتادگی اگر شما بمدت کافی کار کرده باشید و دارای یک نقص شدید بدنی یا روانی باشید که بمدت یک سال یا بیشتر مانع کار کردن شما شود ، یا اگر دارای یک وضعیت پزشکی باشید که انتظار رود به مرگتان منجر شود، در هر سن که باشید می توانید واجد شرایط مزایا باشید. از آنجائی که به جریان انداختن ادعای از کار افتادگی می تواند تا چند ماه به طول بیانجامد، تسلیم تقاضای خود را تا یک سال پس از زمانی که دیگر کار نکرده اید به تعویق نیندازند.

بازماندگان اگر قبل از برخی از اعضای خانواده خود فوت کرده باشید، بعضی از بازماندگان شما می توانند مزایا دریافت کنند. این افراد عبارتند از بیوه ها )و بیوه های مطلقه(- اعم از زن و مرد – ، فرزندان و والدین وابسته.

مدیکر Medicare مزایای بیمه درمانی در زیر پوشش چهار قسمت مدیکر میباشد. مالیات های مدیکر Medicare که شما در زمان کارکردن می پردازید٬ هزینه سهم بیمه درمانی بیمارستان مدیکر Medicare )که گاهی قسمت A نامیده می شود( را تامین می کند. این پوشش کمکی است در جهت تامین هزینه های بستری شدن در بیمارستان، مراقبت های تخصصی پرستاری و سایر خدمات. سه قسمت مدیکر Medicare که در مقابل پرداخت خق بیمه ماهانه تامین میشود شامل : بیمه پزشکی است )قسمت B نامیده می شود(. هزینه این. قسمت B کمکی است در پرداخت دستمزد پزشکان، ویزیت های سرپائی بیمارستان و سایر خدمات و ملزومات پزشکی. مدیکر ادونتج Medicare Advantage )قسمت C( به اشخاصی که قسمت A وقسمت B مدیکررا دارند احازه میدهد که بتوانند تمام خدمات درمانی و بهداشتی خور را ازطریق یکی از این سازمانهای بهداشتی در زیر قسمت C دریافت کنند و پوشش داروهای تجویزی ) قسمت D( با پرداخت هزبنه داروی تجویز شده توسط پزشک کمک خواهد کرد. توجه فرمائید: صرفنظر از سن کامل بازنشستگی شما، هنگامی که به سن 65 سالگی می رسید برای مدیکر (Medicare) واجد شرایط هستید.

درآمد اضافی تامین اجتماعی )SSI( SSI مبلغی ماهیانه به افرادی که دارای درآمد کم و منابع محدودی هستند میپردازد. برای گرفتن SSI شما همچنین باید ۶۵ ساله یا باالتر، نابینا یا از کار افتاده باشید. کودکان و همچنین بزرگساالن می توانند برای پرداخت های از کار افتادگی SSI واجد شرایط باشند. مبلغ ماهانه که SSI می توانید دريافت کنید به منابع ،درآمد و محل زندگی شما بستگی دارد. دولت فدرال مزایای پایه ای را می پردازد و بعضی از ایاالت پولی را به آن مبلغ می افزایند. برای آگاهی از مبلغ پرداختی SSI در ایالت خود با اداره سوسیال سکیوریتی محلتان تماس بگیرید. به طور کل، افرادی که SSI دریافت می کنند می توانند از مزایای مدیک اید، طرح کمک های غذایی مکمل )SNAP( و سایر کمک ها نیز بهره مند شوند. برای گرفتن مزایای SSI الزم نيست شما کار کرده باشيد. پرداخت های SSI از طریق درآمدهای عمومی مالیات تامین می شود نه از طریق مالیات های سوسیال سکیوریتی.

چه هنگام و چگونه برای سوسیال سکیوریتی یا SSI تقاضا می دهید. شما باید حدود سه ماه قبل از تاریخی که می خواهید ارائه مزایا به شما آغاز شود، برای دریافت مزایای بازنشستگی تقاضا بدهید. اگر کامال آمادگی بازنشسته شدن را ندارید، اما درباره بازنشستگی در آینده نزدیک فکر می کنید، ممکن است بخواهید از وب سایت تامین اجتماعی دیدن نمایید. اگر به اندازه کافی در تامین اجتماعی اعتبار کسب کرده اید تا واجد شرایط دریافت مزایا بشوید، می توانید از برآوردگر بازنشستگی آنالین www.socialsecurity.gov/estimator در ما استفاده کنید. برآوردگر بازنشستگی یک ابزار برنامه ریزی مالی آسان، مطمئن و سریع است که به شما امکان می دهد سناریوهای “چه می شود اگر” شخصی خود را به وجود آورید. اگر هنوز به اندازه کافی در تامین اجتماعی اعتبار کسب نکرده اید تا واجد شرایط دریافت مزایا شوید، می توانید در وب www.socialsecurity.gov/planners سایت از سایر محاسبه گرهای مزایای ما استفاده کنید. همچنین جهت دریافت مزایای بازنشستگی یا از کار افتادگی، می توانید به صورت آنلاین در وب سایتتقاضا بدهید . اگر از کار افتاده تر از آن باشید که بتوانید کار کنید٬ باید برای سوسیال سکیوریتی یا مزایای از کار افتادگی SSI تقاضا دهید. اگر نان آور خانواده فوت کند باید با ما تماس بگیرید تا ببینید که آیا شما و سایر اعضای خانواده برای مزایا واجد شرایط هستید یا خیر. هنگامی که برای مزایا تقاضا می دهید باید مدارکی را تسلیم کنید که نشان می دهد شما واجد شرایط هستید  از قبیل گواهینامه تولد برای هر کدام از اعضای خانواده که برای مزایا تقاضا می دهند، گواهینامه ازدواج در صورتی که همسرتان تقاضا می دهد و آخرین فرم 2-W )یا فرم مالیاتی در صورتی که برای خود کار می کنید(.

تماس با تامین اجتماعی جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نسخه هایی از نشریات ما، از وب سایت ما به نشانی www.socialsecurity.gov دیدن فرمایید یا با شماره تلفن رایگان 1-800-772-1213 )برای افراد ناشنوا یا کم شنوا، با شماره TTY ما تماس بگیرید، 1-800-325-0778( تماس بگیرید. تمام تماس های شما محرمانه باقی خواهند ماند. اگر اسپانیایی صحبت می کنید، شماره 2 و برای سایر زبان ها، شماره 1 را فشار دهید، روی خط بمانید و در مدتی که صدای ضبط شده به زبان انگلیسی شنیده می شود، سکوت کنید تا یکی از مسئولین با شما صحبت کند. مسئول پاسخگویی با یک مترجم شفاهی تماس می گیرد تا در صحبت با او به شما کمک کند. خدمات ترجمه به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد. ما می توانیم از ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر، روزهای دوشنبه تا جمعه به سواالت خاص شما پاسخ دهیم. ما می توانیم به طور شبانه روزی و از طریق خدمات تلفن خودکار اطالعاتی را به زبان انگلیسی به شما ارائه دهیم. ما همچنین مایلیم اطمینان حاصل کنیم که شما از یک سرویس دقیق و مؤدبانه برخوردار هستید. بدین دلیل است که یک نماینده دیگر سوشال سکیوریتی برخی از مکالمات تلفنی را گوش می کند.

 

منبع: وبسایت اداره سوشیال سکیوریتی

 

Check Also

آشنایی با اداره DMV برای گرفتن گواهینامه

برای گرفتن گواهینامه و کارت شناسایی (ID card)  در لس آنجلس با مراجعه به وب …