بیوه های ۱۶ ساله…

سن بیوه گی در ایران به ۱۶ سال رسیده

افزايش آمار طلاق، فوت همسر،کاهش سن بيوه شدن و. .. از جمله دلايلی است که باعث افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار شده و افزايش نرخ بيکاری زنان بر مشکلات و آسيب اين قشر افزوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، طی سال های اخير رشد آمار طلاق و همچنين عامل فوت همسر باعث شده که به تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور افزوده شود که البته سن بيوه شدن زنان نيز در حال کاهش است همين موضوع سرپرستی باعث شده که زنان با مشکلات و آسيب های زيادی مواجه شوند.
براساس آمارهای جمع آوری شده در پاييز ۹۲ نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۱۰ ساله و بيشتر در کشور ۶۲ درصد بوده در حاليکه اين آمار در بين جمعيت زنان ۱۱.۳ درصد بوده است و از سوی ديگر نرخ بيکاری زنان نيز ۲.۵ برابر مردان اعلام شده که نسبت به گذشته از رشد برخوردار بوده است.
آسيب شناسان اجتماعی معتقدند عواملی مانند مشکلات اقتصادی افزايش آمار بيکاری زنان و پايين بودن آمار اشتغال آنان، افزايش آمار طلاق، اعتياد و… باعث شده که آسيبهای اجتماعی زنان در مقايسه با سالهای گذشته افزايش پيدا کند و در اين ميان زنان سرپرست خانوار با معضلات بيشتری موجه هستند چرا که به تنهايی از پس مشکلات خود و فرزندانشان بر نمی آيند و همين باعث شده پيوندی با فقر برقرار کنند و بطوريکه با اين روند فقر نيز کم کم در جامعه زنانه خواهد شد.
وجود ۲.۵ ميليون زن سرپرست خانوار در کشور
از سوی ديگر نداشتن سرپرست و فقر نيز دليلی برای اين است که زنان تک سرپرست و يا سرپرست خانوار برای گذران زندگی به نهادهای حمايتی پناه ببرند بطوريکه رئيس کميته امداد در مورد زنانه شدن فقر در کشور هشدار داده و عنوان کرده  که افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار باعث زياد شدن فقر در بين خانواده های اين زنان شده است.
وی با تاکيد بر تصويب قوانين لازم در جهت از بين بردن ريشه های فقر در کشور، افزود: ضرورت دارد قوانينی نظير بيمه تامين اجتماعی اجباری در جهت پيشگيری از پيامدهای بعد از وقوع حوادث در مجلس تدوين شود تا با وجود يک حادثه برای سرپرست خانواده، زندگی افراد دچار مشکل نشود.
در حال حاضر دو ميليون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند که يک ميليون و ۷۰۰ هزار نفر آنان تحت پوشش کميته امداد هستند و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر آنان نيز از سازمان بهزيستی خدمات دريافت می کنند.
بيکاری بيش از ۸۰ درصد زنان سرپرست خانوار
سرشماری انجام شده در سال ۹۰ نشان می دهد که ۱۲ درصد خانوارها زن سرپرست بوده و بيش از ۸۰ درصد اين زنان فاقد شغل و درآمد برای تامين زندگی خود هستند و آمار خانواده های زن سرپرست طی سال های گذشته ۳ درصد افزايش يافته است که اين موضوع در کشور نگران کننده است .
رئيس کميسيون اجتماعی مجلس به هشدار رئيس کميته امداد در مورد زنانه شدن فقر در کشور اشاره و تاکيد کرد: در مورد هشدار رئيس کميته امداد بايد با دعوت از وی و حضور در کميسيون اجتماعی مجلس دلايل اين موضوع بررسی شود اما در مجموع می توان گفت  بيشتر بودن عمر زنان نسبت به مردان و همچنين حوادثی که در مشاغل مختلف در کمين مردان است و منجر به فوت آنها می شود باعث می شود زنان سرپرستی خانواده ها را برعهده بگيرند.
وی با اشاره به اينکه شرايط اشتغال برای مردان فراهم تر از زنان است و مردان در شغل هايی مانند صنايع مختلف، رانندگی در جاده، نيروهای خدماتی، رفتگر، کارهای ساختمانی و غيره فعاليت می کنند گفت: در حالی که زنان در اين شغل ها امکان فعاليت ندارند و البته خودشان نيز به رغم کشورهای ديگر تمايلی به اين قبيل کارها ندارند به همين دليل نمی توانند زندگی خود را تامين کرده و به سمت نهادهای حمايتی کميته های امداد و سازمان بهزيستی روی می آورند.
کمک مجلس در جهت رفع مشکل زنان
رئيس کميسيون اجتماعی مجلس اظهار داشت: نمايندگان مجلس به خصوص کميسيون اجتماعی در جهت کمک به زنان سرپرست خانوار و همچنين کاهش آسيب های اجتماعی طرح های خوبی ارائه کرده و همکاری گسترده ای با نهادهای حمايتی دارد بطوريکه در سال جاری به جز اعتبارات خود دستگاه ها کميسيون اجتماعی ۱۰۰ ميليون تومان نيز به کميته امداد کمک کرده است.
وی با اشاره به اينکه در صورت درخواست نهادهای حمايتی برای جلوگيری از آسيب های اجتماعی و همچنين زنانه شدن فقر به آنها کمک خواهيم کرد اظهار داشت: چنانچه اين نهادها لايحه ای به منظور کاهش آسيب ها به کميسيون اجتماعی ارائه دهند به سرعت در جهت تصويب آن اقدام خواهيم کرد.
افزايش سالانه ۶۰ هزار نفر به جمعيت زنان سرپرست خانوار
دکتر مجيد ابهری آسيب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری نيز در گفتگو با خبرنگار مهر از افزايش آسيب های اجتماعی زنان خبر داد و گفت: وجود ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار که ۸۰ درصد آنها فاقد شغل هستند و سالانه نيز ۶۰ هزار زن به آنها اضافه می شود، باعث شده تا جامعه با آسيب های جدی در مورد اين گروه از زنان مواجه شود.
وی گفت: در کالبدشکافی ناهنجاری های اجتماعی در بخش زنان علاوه بر وجود و افزايش زنان سرپرست خانوار، بايد به افزايش زنان معتاد و رشد آمار زنان کارتن خواب نيز اشاره کرد.
اين آسيب شناس اجتماعی تاکيد کرد: تکدی گری و بزهکاری از قتل و جنايت خانوادگی تا روابط فرا زناشويی، فروش مواد مخدر، کارگری جنسی، آسيب های محسوس و قابل توجه در مورد زنان است که اصلی ترين علت آن، تغيير سبک زندگی تحت تاثير شبکه های ماهواره ای و مسافرت های خارجی بوده و تغيير جهت و سبک زندگی اسلامی- ايرانی به روش زندگی غربی و بدون چارچوب، دلايل اصلی در رشد آسيب های اجتماعی به شمار می روند.
سن بيوگی به ۱۶ سال رسيده است
به گفته وی، ظهور بيوه های جوان و رسيدن سن بيوگی به ۱۶ سال، نگاه منفی جامعه به ازدواج زنان بيوه با مردان مجرد، عدم حمايت مادی کارساز از اين قشر زنان، فقدان اشتغالزايی و کارآفرينی موثر در اين رابطه و نبود مراکز مخصوص ترک اعتياد زنان به تعداد کافی در کنار ضعف فعاليت های فرهنگی و عدم تمرکز حمايت های مادی، برنامه ريزی جزيره ای و سليقه ای، ازدواج سفيد و بدون تعهد قانونی و شرعی موجب تشديد و رشد سريع آمار آسيب های اجتماعی در بخش زنان می شود.
اين متخصص علوم رفتاری تاکيد کرد: در اين زمينه ابتدا بايد به نقش خانواده ها و سپس به جايگاه موثر سازمان ها و نهادهای دولتی در محور حمايت های مادی، فرهنگی و آموزش های حرفه ای، کارآفرينی و اشتغالزايی همراه با ايجاد زمينه های مناسب برای ازدواج زنان بيوه، اشاره کرد که اهرم های موثری در پيشگيری و مقابله با آسيب های اجتماعی زنان در کوتاه مدت هستند.
وی به روش های ميان مدت کاهش آسيب های ناشی از زنان اشاره کرد و گفت: ايجاد بانک اطلاعات آسيب های اجتماعی برای زنان به تفکيک سن و جغرافيای زندگی، تعداد فرزندان همراه با برنامه ريزی و سياست گذاری در زمينه توانمندسازی زنان نيز از جمله روش های ميان مدت در اين زمينه است.
وی به فقر اين زنان اشاره کرد و گفت: افزايش جمعيت زير خط فقر مطلق و فقر، مشمول زنان نيز بوده که در اين زمينه آمار زنان سرپرست خانوار فاقد سرپرست افزايش تاسف باری داشته است.
در هر حال کارشناسان عقيده دارند افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور نشان دهنده افزايش مشکلات اين قشر از جامعه است که بايد مسئولان برای جلوگيری از اين معضلات اقدامات اساسی و زير بنايی انجام دهند تا در آينده با بحران و انواع آسيب ها مواجه نشويم.

Check Also

پایان نشست اوپک؛ انتخاب دبیر کل جدید و ناکامی در تعیین سقف تولید

نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بدون تعیین سقف تولید نفت یا تعیین سیاستی تازه …