اقامت امریکا از طریق سرمایه گذاری (EB5)

در این ویزا , فرد متقاضی باید سرمایه ۵۰۰,۰۰۰ $ (در مناطق با درصد بیشتر بیکاری) یا ۱۰۰۰,۰۰۰$ در سایر مناطق سرمایه گذری کند. این سرمایه میتواند با مدیریت شخص متقاضی یا شخص سوم انجام شود. در ابتدای واریز پو ل , فرد متقا ضی و خانواده اقامت شرطی دریافت میکنند. در انتهای دو سال این سرمایه باید برای ۱۰ فرد دارای اجازه کار در آمریکا ( که شامل فرد سرمایه گذار یا خا نواده درجه اول آنها نمی شود ) , حدآقل ۳۵ ساعت در هفته کار ایجاد کرده باشد. اگر این شرط انجام شده باشد, کارت سبز دریافت میگردد .اگر این شرط انجام نشده باشد , کارت سبز دریافت نمی شود, ولی سرمایه به همان صورت در اختیار شخص سرمایه گذار باقی میماند.

طبق قوانین آمریکا هیچ شخص غیر از وکیل آمریکایی اجازه اطلا ع رسانی , تشکیل پرونده, توضیح, راهنمایی در خصوص مهاجرت به آمریکا را ندارد. فرمهای مهاجرتی تنها اجازه تایپ انگلیسی با ذکر نام تایپیست را در پرونده مهاجرتی میدهد. اگر نام تایپیست در پرونده شما ذکر نشود, شخص متقاضی ممکن است برای همیشه از کلیه خدمات مهاجرتی در آمریکا محروم شود.
ازمشا رکت در اعمالی که طبق قانون آمریکا جرم محسوب میشود خودداری کنید. به علاوه کسی به جز وکیل دارای پروانه وکالت, صلاحیت علمی , قانونی و تخصصی لازم را ندارد که قوانین را برای شما توضیح بدهد. توجه داشته باشید شما, نه مشاوره متخلف تا وان اطلاعات غلط را خواهد داد. قوانین ایران, اجازه مشاوره به قانودانی (کارشناسی ارشد حقوق) که پروانه وکالت ندارد میدهد.توجه کنید: قوانین آمریکا اجازه مشاوره حقوقی به قانون دانی (دکترای حقوق آمریکا ) که پروانه وکالت ندارد نمیدهد. قوانین مهاجرت , قوانین فدرال هستند. هر وکیل که در هر ایالت آمریکا پروانه وکالت داشته باشد, میتواند به شما مشاوره بدهد یا پرونده شما را برای مهاجرت قبول کند.

Check Also

طرز اقدام برای پاسپورت ایالات متحده برای نوزادان

طرز اقدام برای پاسپورت ایالات متحده برای نوزادان هر کسی در ایالات متحده صرف نظراز …