اسم های پسرانه کردی

پس2ر
نام های زیر اسم های پسرانه اصیل کردی می باشند، که به ترتیب حروف الفبا مرتب نموده ایم 

حرف ئ :

 • ئابا
 • ئاراز (آراز: اَرَس)
 • ئاسو (افق)
 • ئاسوس
 • ئاکار
 • ئاکام (عاقبت، سرانجام)
 • ئاکو (قلهٔ کوه)
 • ئاگرین (آتشین، نام یک کوهستان)
 • ئالان بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان)
 • ئاوات (امید)
 • ئارتین ( شعله و گرمای آتش)
 • ئارمین ( منسوب به آرام-پسر کیقباد)
 • ئازا ( دلاور، همریشه با آزاد)
 • ئەگید ( دلاور، اصل این واژه ترکی است)
 • ئەلەند ( تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید)
 • ئەردەلان ( اردلان)
 • ئەردەوان ( اردوان)
 • ئەژدەر ( اژدر)
 • ئەویندار ( عاشق)
 • ئاهورا

 

–> حرف آ :

 • اروان
 • آران (ئاران – قشلاق)
 • آریوان: آتشه وان (آری: به معنی آتشه، وان: نام شهری در ترکیه)
 • آمانج (هدف، مقصد)
 • آمیار
 • آوات
 • افران
 • اورامان
 • اردلان
 • آرتین (حرارت آتش،گرمای آتش)
 • آرژین (آتش زندگی،گرمای زندگی)
 • آسو (افق)
 • آرشین (دوست داشتنی)
 • آکار (خلق و خو، اخلاق)
 • آکام (سرانجام،نتیجه کار)
 • آنیموس (بی نیاز – بخش ناهشیار یا خودِ درونیِ راستینِ هر فرد)
 • آوات (امید و آرزو)

 

–> حرف ب :

 • بریار (عهد و پیمان)
 • باگرو ( تندباد)
 • باهوز ( گردباد)
 • بەلین ( پیمان)
 • بەهیز ( نیرومند)
 • بەرزان ( بلندپایه)
 • بەرهەم ( ثمرە)
 • بەتین ( آتشین)
 • بهنوش (گوارا، بهترین نوش دارو)
 • بلیسه ( شعله، اخگر)
 • بلیمەت ( دلاور)
 • بروسک ( جرقه)
 • بروا ( ایمان)
 • بریار ( تصمیم)
 • بوران ( بوران)

 

–> حرف پ :

 • پارسیا (اهالی پارس)
 • پەژار (افسردەدل)
 • پەشیو (هراسان و افسردەدل «همریشه با پژمان»)
 • پشتیوان (پشتیبان)
 • پشکو (شکوفە)
 • پیشەنگ

 

–> حرف ج:

 • جوانرو (زیبا رو)
 • جوتیکار

 

–> حرف چ:

 • چیا (کوهستان بلند)

 

–> حرف خ :

 • خوشناو (نامدار،نیک نام)

 

–> حرف د :

 • داژیار (روزی ،قدرت)
 • داوین (دامنه کوه)
 • دالاهو (برگرفته از کوهی در کرمانشاه)
 • دانیار (بخشندە)
 • دارا
 • دەرسیم (برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه)
 • دیار (دیار، پیدا)
 • دیاری
 • دیاکو (بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود)
 • دیلمان (برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد)
 • دیمەن (چشم‌انداز)

 

–> حرف ر :

 • راژور (جایی بالا،حاکم)
 • رامیار (اهل سیاست، سیاستمدار)
 • راویژ (تدبیر)
 • روژیار (آفتاب،زمانه)
 • روژمان (اندیشه نورانی،مانند روز)
 • روژهات (روزها)
 • راژان
 • راویژ (تدبیر)
 • روژند (نور خورشید)
 • رامان (در شگفت )
 • ریبوار (رهگذر)
 • ریوان (رهگذر)
 • ریباز (راه و شیوه)
 • ریناس (رهشناس)
 • ریبین (رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر)
 • ریبین (دورنگر، راهبین)
 • ریکەوت (کردی)
 • ریزان (وارد، ماهر)
 • رزگار (رستگار، آزاد)
 • روژان
 • روژهلات (شرق)
 • روهات

 

–> حرف ز :

 • زاگروس (زاگرس اصل این واژه یونانی است.)
 • زال (حکمران، چیره)
 • زانا (دانا)
 • زانکو (دانشگاه)
 • زانیار (دانشور، دانا، دانشمد)
 • زمناکو (نام کوهستانی در کردستان)
 • زیلان (کردی)
 • زوران (تلاش، کشتی)
 • زوراب (کردی)
 • زریان (نام یک نوع باد، تندر، طوفان)
 • زیبار
 • زەردەشت

 

–> حرف ژ :

 • ژاکان (پژمرده ، اسم نیست مصدر فعل است)
 • ژیار (زندگی شهرنشینی)
 • ژیکان (قطره ی باران)
 • ژیوار (زندگی)
 • ژاوەرو (ژاورود)
 • ژوان (گفتگوی عاشقانە)
 • ژیر (هوشمند، همریشه با واژه «زیرک»)
 • ژیلوان (کوهنورد)
 • ژیلەمو (اخگر)
 • ژیوار (تمدن)
 • ژیوان (نگهبان زندگی)
 • ژیهات (کاردان، ماهر، شایسته، لایق)

 

–> حرف س :

 • ساکو (کوه بدون گیاه،ساده و بی آلایش)
 • سامران (نامی محلی، بلند و سر فراز)
 • سایمان (مانند سایه)
 • سوران (نام یکی از منطقه های وسیع کردستان همچنین با اضافه شدن+ی=سورانی ؛نام یکی از لهجه های معروف در کردی)
 • سیپان (بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان)
 • سارو
 • ساکار (پاک و ساده)
 • سامال
 • سانیار (حامی و پشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد)
 • سه یوان(کوهی در ایلام)
 • سامرەند
 • سەردار (سردار)
 • سەنگاو
 • سەرکەوت (پیروز)
 • سەرکو
 • سیامه ند
 • سیروان (نام رودی در منطقه هورامان تخت – کردستان)
 • سوران (نام نوعی لهجه ی مادری کردی سورانی – کرد سوران)
 • سردشت (به مکانی رویایی گفته میشود همانند بهشت سرسبز،نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی)
 • سَیوان (هاله، اطراف ماه، سایبان، چادر)
 • سیروان

 

–> حرف ش :

 • شالیار (همدم شاه )
 • شاهو
 • شیروان
 • شمِال
 • شیرکو
 • شورش
 • شیوان
 • شوان
 • شڤان

 

–> حرف ک :

 • کاردوخ (نامی برای قوم کرد)
 • کاروان
 • کاویار (مراد،آرزو)
 • کژوان (کوهنورد)

–> حرف ل :

 • لاهور (یکتا)

 

–> حرف م :

 • ماردین (نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه)
 • ماژان (بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند)

–> حرف ن :

 • نیهاد (نهاد،هدف و مسیری)

–> حرف و :

 • وانیار (باسواد)
 • وارو (رهگذر)
 • وفران (در زبان کوردی ایلامی به معنای برف)

–> حرف ه :

 • هامون
 • هکار
 • هژار (بینوا، فقیر، تنگ دست)
 • هژیان (ارزنده، شایان ارزش)
 • هاوری ( همراه)
 • هاوراز (همراز)
 • هەلمەت (هجوم ناگهانی، دگرگون‌شده واژه عربی حَمله)
 • هەژار (ندار و فقیر)
 • هەلکەوت (فراز-رونده، چیره)
 • هەلگورد
 • هەلو (آله، عقاب)
 • هەردی
 • هەورام (برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نمودەاند)
 • هەوراز ( فراز و نشیب)
 • هیژا ( گرامی، محترم)
 • هیرش (یورش)
 • هورام (زیبا رو، خوش رام ، خنده رو ، ﻣﺮدﻡ ﻣﻨﻄﻖهاوراﻣﺎﻥ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ آﻓﺘﺎﺏ)
 • هوزان (آوازەخوان)
 • هومەر
 • هیدی (آرام،ساکت)
 • هەندرین ( نام کوهستانی در کردستان)
 • هوگر ( علاقەمند)
 • هیرش (یورش، هجوم و حمله)
 • هیژا (گرامی، محترم)
 • هیوا (امید)
 • هیمن (آرام ، صبور ، متین، نجیب)