چند مجسمه خلاقانه

گیره لباس بزرگ!

4-21-2015 2-58-20 AM

دست محافظت کننده، مجسمه‌ای در سوئیس:

4-21-2015 2-57-54 AM

سیاستمداران مشغول گفتگو در مورد گرم شدن جهانی آب و هوا هستند …!

4-21-2015 2-57-27 AM

مجسمه‌هایی در ترکیه در ابعاد طبیعی در مورد جنگ جهانی

4-21-2015 2-57-04 AM

پلکانی رو به سوی آسمان – استرالیا

4-21-2015 2-56-39 AM 4-21-2015 2-56-11 AM

Check Also

گالرى سيحون:

گالرى سيحون: از قديميترين گالرى هاى لوس انجلس است. مريم سيحون با ميراث فرهنگى با …