نمایشگاه معصومی و مرتضوی در لس انجلس

استاد على اصغر معصومى و حميرا مرتضوى دو هنرمند مقيم كانادا كارهاى هنرى خود را در گالرى سيحون لس انجلس بمعرض نمايش گذاشتند. استقبال هنر دوستان و هنرشناسان شهر از اين نمايشگاه نشانه بارز حركت مثبت مريم سيحون است.
استاد معصومى، نقاش چيره دستيست كه من از معرفى او قاصرم. همانا ديدن تابلوهاى مدرن او از هنر مينياتور و اميزش سمبل ها و نقشهاى اصيل ايرانى با تكنيكهاى مدرن و سوژه هاى مدرن، نشان استادى و توانائى او در حفظ داده هاى هنرى و فرهنگى ايرانى است. زن زيبا نقش اصلى تابلوهاى اوست كه با گزيده هائى از عناصر طبيعت به يك نوع همانگى مدرن و دلپذير ميانجامد كه ديدنش مسرت بخش و دل انگيز است و تابلوهايش خواستنى.
در كنار تابلوهاى استاد معصومى شاهد دنياى عاطفى و سحرانگيز حميرا مرتضوى هستيم كه با اميزش زن و گل، دو عامل زيبائى طبيعت، ممنوعيت ها را ميدرد و عشق زن را بصورتى طبيعى و ازادانه به جلوه در مياورد و گويا ميخواهد ازادى زن را از تاروپود تابلوهايش اغاز كند. ديدار اين نمايشگاه را در گالرى سيحون به همگى دوستان توصيه ميكنم.

 

 

111 12

 

3 4 5

2 6 7

8

Check Also

شوليمات نظريان گالرى

شوليمات نظريان گالرى شوليمات گالرى در منطقه پرهیاهو و هنرى ونيز بيچ است. 17 North …