نمایشگاه معصومی و مرتضوی در لس انجلس

استاد على اصغر معصومى و حمیرا مرتضوى دو هنرمند مقیم کانادا کارهاى هنرى خود را در گالرى سیحون لس انجلس بمعرض نمایش گذاشتند. استقبال هنر دوستان و هنرشناسان شهر از این نمایشگاه نشانه بارز حرکت مثبت مریم سیحون است.
استاد معصومى، نقاش چیره دستیست که من از معرفى او قاصرم. همانا دیدن تابلوهاى مدرن او از هنر مینیاتور و امیزش سمبل ها و نقشهاى اصیل ایرانى با تکنیکهاى مدرن و سوژه هاى مدرن، نشان استادى و توانائى او در حفظ داده هاى هنرى و فرهنگى ایرانى است. زن زیبا نقش اصلى تابلوهاى اوست که با گزیده هائى از عناصر طبیعت به یک نوع همانگى مدرن و دلپذیر میانجامد که دیدنش مسرت بخش و دل انگیز است و تابلوهایش خواستنى.
در کنار تابلوهاى استاد معصومى شاهد دنیاى عاطفى و سحرانگیز حمیرا مرتضوى هستیم که با امیزش زن و گل، دو عامل زیبائى طبیعت، ممنوعیت ها را میدرد و عشق زن را بصورتى طبیعى و ازادانه به جلوه در میاورد و گویا میخواهد ازادى زن را از تاروپود تابلوهایش اغاز کند. دیدار این نمایشگاه را در گالرى سیحون به همگى دوستان توصیه میکنم.

 

 

111 12

 

3 4 5

2 6 7

8

مطلب پیشنهادی

شولیمات نظریان گالرى

شولیمات نظریان گالرى شولیمات گالرى در منطقه پرهیاهو و هنرى ونیز بیچ است. ۱۷ North …

http://www.20script.ir