ضرب المثل های انگلیسی با معادل فارسی

مثل2

Persian equivalentمعادل فارسی English proverb

ضرب المثل انگلیسی

 

جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت است It’s never too late to mend
سحر خیز باش تا کامروا باشی The early bird catches the worm
عجله کار شیطان است Haste is of the devil
مردم عقلشان به چشمشان است Fine feathers make fine birds
تا تنور داغ است نان را بچسپون Strike while the iron is hot
خواستن توانستن است Where there is a will there is a way
دو صد گفته چون نیم کردار نیست،به عمل کار برآید به سخن دانی نیست Actions speak louder than words
با یک گل بهار نمی شود One swallow does not make a summer
باد آورده را باد می برد Easy come, easy go
حساب حساب است کاکا برادر Business is business
پایت را به اندازه گلیمت دراز کن Cut your coat according to your cloth
هر چه را بکاری همان را درو می کنی As you sow, so shall you reap
از کاه کوه ساختن To make a mountain out of a molehill
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است Better late than never
شاهنامه آخرش خوش است All is well that ends well
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود A penny saved is a penny earnedMany a little makes a mickle
با دیگران همانطوری رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند Do as you would be done
از حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود Fine words butter no parsnips
جوجه را آخر پاییز می شمارند Don’t count your chicken before they are hatched
خدا گر زحکمت ببندد دری، زرحمت کشاید در دیگری Where one door shuts another opens
کبوتر با کبوتر باز با باز Birds of a feather flock together
دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی A friend in need is a friend indeed
آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب A miss is as good as a mile
نمک خوردن و نمکدون شکستن Don’t bite the hand that feeds you
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی All things come to him who waits
هر کس را بهر کاری ساختند Horses for courses
بی گدار به آب نزن Look before you leap
هیچ جا خونه خود آدم نمیشه East or West, home is the best
از دل برود هر آنکه از دیده برفت Out of sight, out of mind
هر گردی گردو نیست All that glitters is not gold
زگهواره تا گور دانش بجوی From the cradle to grave
خود کرده را تدبیر نیست As you make your bed, you must lie in it
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو When in Rome do as the Romans do
مرغ همسایه غازه

The grass is always greener on the other side of the hill

دوری و دوستی Absence makes the heart grow fonder
در نا امیدی بسی امید است Every cloud has a silver lining

Check Also

ریشه ضرب المثل دری وری می گوید

  در ادبیات فارسی به طور کلی جملات نامفهوم و بی معنی و خارج از …