تصاویر طنز از افسران پلیس در سراسر جهان

هند
 تقاویری جالب و انتقادی از پلیس ها در سراسر دنیا
این تصاویر توسط گوندوز آقایف به تصویر کشیده شده.  این تصاویر شامل افسران پلیس در کشورهایی است که حقوق بشر را نقض کرده اند.، از جمله روسیه، بریتانیا، چین، ترکیه، کره، سودان، عربستان سعودی، هند، و غیره
بسیاری از تصاویر طعنه آمیز و انتقادی هستند.
تصاویر طنز از افسران پلیس در سراسر جهان
پلیس،تصاور پلیس،کاریکاتور،افسر پلیس
تصاویر طنز از افسران پلیس در سراسر جهان
پلیس،تصاور پلیس،کاریکاتور،افسر پلیس
تصاویر طنز از افسران پلیس در سراسر جهان
پلیس،تصاور پلیس،کاریکاتور،افسر پلیس
تصاویر طنز از افسران پلیس در سراسر جهان
پلیس،تصاور پلیس،کاریکاتور،افسر پلیس
تصاویر طنز از افسران پلیس در سراسر جهان
پلیس،تصاور پلیس،کاریکاتور،افسر پلیس
تصاویر طنز از افسران پلیس در سراسر جهان
پلیس،تصاور پلیس،کاریکاتور،افسر پلیس
تصاویر طنز از افسران پلیس در سراسر جهان
پلیس،تصاور پلیس،کاریکاتور،افسر پلیس
تصاویر طنز از افسران پلیس در سراسر جهان
پلیس،تصاور پلیس،کاریکاتور،افسر پلیس
تصاویر طنز از افسران پلیس در سراسر جهان
پلیس،تصاور پلیس،کاریکاتور،افسر پلیس
تصاویر طنز از افسران پلیس در سراسر جهان
پلیس،تصاور پلیس،کاریکاتور،افسر پلیس
تصاویر طنز از افسران پلیس در سراسر جهان
پلیس،تصاور پلیس،کاریکاتور،افسر پلیس
تصاویر طنز از افسران پلیس در سراسر جهان
پلیس،تصاور پلیس،کاریکاتور،افسر پلیس
 مجله امروزین

Check Also

تصاویر طنز