باور می کنید اینها گلدوزی هستند؟!

Zavaglia 028, 10/27/15, 4:43 PM, 8C, 2526x4132 (716+387), 62%, Default Settin, 1/30 s, R61.8, G49.7, B72.4

cayce zavaglia هنرمندی است که از سوزن مانند قلم موی نقاشی استفاده می کند و زیبایی های طبیعی سوژه هایش را از طریق لایه های بافتدار با دست گلدوزی شده ضبط می کند. زاواگالیا نقاشی تعلیم داده شده است و تغییر نقاشی به گلدوزی را از 14 سال پیش آغاز کرده است. آثار زیبای این هنرمند خلاق را مشاهده کنید.

Zavaglia, 9/24/15, 12:04 PM, 8C, 2342x4395 (709+361), 62%, Default Settin, 1/20 s, R74.1, G62.4, B80.6

Zavaglia, 9/24/15, 12:04 PM, 8C, 2342x4395 (709+361), 62%, Default Settin, 1/20 s, R74.1, G62.4, B80.6

Zavaglia, 9/24/15, 11:13 AM, 8C, 2996x2565 (1755+2018), 100%, Custom, 1/25 s, R78.4, G61.4, B86.2

Zavaglia, 9/24/15, 2:28 PM, 8C, 2494x3295 (336+478), 50%, Default Settin, 1/30 s, R65.1, G53.4, B71.6

Zavaglia, 9/24/15, 2:57 PM, 8C, 2294x3411 (3216+2459), 112%, Default Settin, 1/30 s, R65.1, G53.4, B71.6

Zavaglia, 9/24/15, 2:14 PM, 8C, 2394x3358 (283+436), 50%, Default Settin, 1/25 s, R65.1, G53.4, B71.6

Zavaglia, 9/24/15, 3:48 PM, 8C, 2678x2851 (571+1176), 62%, Default Settin, 1/30 s, R65.1, G53.4, B71.6

Zavaglia, 9/24/15, 3:48 PM, 8C, 2678x2851 (571+1176), 62%, Default Settin, 1/30 s, R65.1, G53.4, B71.6

Zavaglia, 9/24/15, 3:53 PM, 8C, 2494x2654 (696+1274), 62%, Default Settin, 1/30 s, R65.1, G53.4, B71.6

Zavaglia, 9/24/15, 3:36 PM, 8C, 2764x3199 (775+1024), 62%, Default Settin, 1/30 s, R65.1, G53.4, B71.6

Zavaglia, 9/24/15, 3:36 PM, 8C, 2764x3199 (775+1024), 62%, Default Settin, 1/30 s, R65.1, G53.4, B71.6

Zavaglia, 9/24/15, 3:31 PM, 8C, 2540x3055 (630+1103), 62%, Default Settin, 1/30 s, R65.1, G53.4, B71.6

Zavaglia 136, 3/31/15, 11:59 AM, 8C, 3166x3130 (788+969), 75%, ten stop S cur, 1/30 s, R55.2, G44.5, B69.3

Zavaglia 136, 3/31/15, 12:04 PM, 8C, 2314x3252 (2436+2318), 112%, ten stop S cur, 1/30 s, R55.2, G44.5, B69.3

Zavaglia 136, 3/31/15, 12:23 PM, 8C, 3120x2893 (1024+1206), 75%, ten stop S cur, 1/30 s, R49.2, G38.5, B63.3

Zavaglia 028, 10/27/15, 4:43 PM, 8C, 2526x4132 (716+387), 62%, Default Settin, 1/30 s, R61.8, G49.7, B72.4

Zavaglia 028, 10/27/15, 4:47 PM, 8C, 3076x2649 (1067+3007), 88%, Default Settin, 1/30 s, R61.8, G49.7, B72.4

Zavaglia 028, 10/27/15, 5:00 PM, 8C, 2846x2663 (1502+3811), 100%, Default Settin, 1/30 s, R52.8, G40.7, B63.4

Zavaglia 028, 10/27/15, 4:21 PM, 8C, 2452x3469 (241+341), 50%, Default Settin, 1/30 s, R52.8, G40.7, B63.4

rocco_lrg

iransmile

Check Also

هنر حوله بافی کيلان دماوند

حوله‌بافي نوعي فرآورده نساجي سنتي است که به کمک دستگاه بافندگي توليد مي‌شود   سابقه …